Kallelse till årsmöte för Strömshammars vägförening, söndagen den 12 augusti 2018 kl.11.00 i församlingshemmet vid Dunker k:a.

Välkommen till årsmötet för Strömshammars vägförening. Bifogat finner du bland annat verksamhetsberättelser, motioner och rapporter.

 

Förslag till dagordning:

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av mötesordförande och sekreterare till årsmötet.
 3. Mötets behöriga utlysning.
 4. Fastställande av dagordning.
 5. Val av två (2) justeringsmän, fungerar även som rösträknare vid mötet.
 6. Styrelseberättelsen för det gångna året.
 7. Revisionsberättelsen jämte frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
 8. Inkomna ärenden och motioner.
 9. Granskning av styrelsens förslag till åtgärder att utföras eller påbörjas under kommande verksamhetsår.
 10. Beslut om arvode till nästkommande års styrelse.
 11. Granskning av styrelsens budgetförslag för det kommande verksamhetsåret. Fastställande av årsavgift 2018 – 2019.
 12. Val av ordförande (1 år).
 13. Val av kassör (2 år).
 14. Val av ledamot vägar och grönt (2 år).
 15. Val av fyra arbetsledare (1 år).
 16. Val av två personer till vattengruppen (2 år).
 17. Val av två revisorer och två suppleanter (1 år).
 18. Val av två ledamöter till valberedningen (1 år).
 19. Val av två suppleanter (1 år).
 20. Övriga ärenden
 21. Mötets avslutande.

Verksamhetsberättelse för styrelsen 2017-2018

Verksamhetsberättelse Strömshammars vattengrupp 2017-2018

Vägar och grönområden 2018

Motion städavgift

Motion städlag midsommar

Motion defibrilator

Motion informationsstrategi

Motion vattenrenovering

Motion ang konsult för redovisning och fakturering

Resultatrapport 2018

Balansrapport 2018

Budgetförslag 2018-2019 och 3 år framåt

ScanKommitteAdressändring

Ekonomirapport för år 2017