Vägnät och grönområden

Vägnät- och grönområdesansvarig ansvarar för drift och underhåll av vårt vägnät och grönområden. Detta innefattar bland annat att vägarna sandas, plogas och underhålls så att framkomligheten sker så smidigt som möjligt. Ytterligare ansvar är att se till att diken rensas och att gemensamma ytor såsom festplatsen och fotbollsplanen klipps och ser bra ut. Har ni några frågor kring detta kontakta ansvarige.

Vägnät och Grönområdesansvarig:

HastighetsbegränsningInom Strömshammar visar vi hänsyn mot dem som bor eller uppehåller sig vid vägen – tänk på att vi har en hastighetsbegräsning på 30 km/h. Vid högre hastigheter ökar ljud- och dammnivån som stör de som bor nära vägen. Du ska uppträda så att du inte i onödan hindrar eller stör annan trafik. Som bilist uppskattar vi om du har förhöjd försiktighet gentemot barn, äldre och personer som det framgår har ett funktionshinder eller en sjukdom som är till hinder i trafiken.

Avverkning utanför egen tomt

Tomtägare som önskar avverka träd utanför den egna tomten, ringbarka, använda ecoplugg eller rensa tätt växande sly, ska iaktta följande regler:

  • Det ska finnas en skriftlig plan över vad man vill göra, med bifogad skiss/karta
  • Träd och sly som man vill ta bort ska märkas ut med band
  • Samtliga närboende ska delges planen och samtycka med signatur
  • Planen ska överlämnas till styrelsen som efter inspektion meddelar beslut

Följande punkter är undantag från ovanstående regler:

  • Rensa sly i omedelbar närhet (10 – 20 m) för att hålla snyggt och inte få överbeväxt skog i områdets närhet
  • Rensa sly och mindre träd (3 – 4 m) intill den egna tomten på ett sådant sätt att ingen kan reagera annat än positivt

Det är viktigt att respektera dessa regler för att undvika framtida konflikter mellan grannar och att förändringar i området ska ske utifrån de boendes gemensamma intressen.

Tomtägare som inte respekterar dessa regler gör sig skyldiga till egenmäktigt förfarande och kan juridiskt ställas till svars för detta.

Tömning av septitank

Vid behov behöver ni som har septiktankar lägga en beställning på tömning. Detta ansvarar man för själv. Om detta sker vintertid måste det plogas och sandas extra så att tankbilen kommer fram, en kostnad som belastas föreningen. Hjälps vi alla åt och ordnar våra tömningar innan snön kommer kan vi spara in på många onödiga utgifter.

Tips!

  • Här kan ni lägga en beställning av tömning
  • Sörmland Vatten har tagit fram en folder som hjälp till er som har en septiktank, läs här för att få mer kunskap i ämnet.