KALLELSE
till årsmöte för Strömshammar vägförening
Lördag den 10 augusti 2019 kl. 11.00, i Församlingshemmet vid Dunker K:a.
Förslag till dagordning.
1. Mötets öppnande.
2. Val av mötesordförande och sekreterare till årsmötet.
3. Mötets behöriga utlysning.
4. Fastställande av dagordning.
5. Val av två (2) justeringsmän, fungerar även som rösträknare vid sammanträdet.
6. Styrelseberättelsen för det gångna året.
7. Revisionsberättelsen jämte frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Inkomna ärenden och motioner –
9. Granskning av styrelsens förslag till åtgärder att utföras eller påbörjas under kommande arbetsår.
10. Beslut om arvode till nästkommande års styrelse.
11. Granskning av styrelsens budgetförslag för det kommande verksamhetsåret. Fastställande av årsavgift 2019 – 2020.
12. Val av ordförande. (1år)
13. Val av sekreterare (2 år)
14. Val av ledamot vatten (2 år)
15. Val av två suppleanter (1 år)
16. Val av fyra arbetsledare (1år)
17. Val av två personer till vattengruppen (2 år)
18. Val av två revisorer och två suppleanter (1 år)
19. Val av två ledamöter till valberedningen (1 år)
20. Övriga ärenden –
21. Mötets avslutande

Dokument att ladda ner inför årsmötet (fler dokument kan tillkomma inom de närmaste dagarna):

Budgetförslag nästa räkenskapsår_190717

strömshammar vattenutredning

Styrelse och kommiteer 2018

Valberednings förslag 2019

Verksamhetsberättelse Strömshammars vägförening 2018

ANMÄLAN OM ÄGARBYTE2019

Underhålls och förnyelseplan 2019

Motion ny väg ut

Motion försäljning av ytterligare tomter

Budgetförslag

Balansrapport

Resultatrapport