Hej alla

Tack för ett bra årsmöte

Styrelsen har efter årsmötet haft ett första sittning, där vi har satt igång arbetet för detta verksamhetsåret. Vi rivstartar med planering inför höstens arbetsdag där det kommer att finnas uppgifter för alla och envar.

Vi ser också över vår hemsida, syftet med detta är att försöka att kunna använda hemsidan som primär informationskanal till er medlemmar. Som ett första steg i denna process kommer protokoll från styrelsens möten att publiceras där, allt för att öka transparensen. Då hemsidan är klar kommer i stort all information att finnas där, vi kommer med andra ord att se till att ni kan hämta den information ni behöver där. Syftet med detta är att säkerställa att nödvändig information är tillgänglig.

Lite kort om hur vi i styrelsen ser på vårt uppdrag. Vi ska förvalta föreningens tillgångar och den infrastruktur vi har för tomtägarnas bästa inom ramen för den budgetram som sattes vid årsmötet. Vårt uppdrag att utveckla föreningen styrs genom de motioner som lämnas till årsmötet, där ni medlemmar ger styrelsen uppdrag.

Det har kommit frågor till styrelsen om fiberutbyggnad och sophantering. Det är enskild tomtägare som har tecknat avtal med, i fiberfrågan IP Only och i sophanteringsfrågan Sörmlands vatten. Styrelsen kommer således inte att driva dessa projekt i vägföreningens namn, utan detta är en sak för enskild tomtägare att driva mot leverantör.

Väl mött på arbetsdagen

Styrelsen