Du kan ta del av föreningens stadgar genom att ladda ner PDF-dokumentet här, eller genom att läsa nedan.

 

Stadgar för Strömshammars Vägförening

Dunkers socken, Flens Kommun, Södermanlands län

§ 1.Vägföreningens benämning och ändamål

Föreningens benämning skall vara Strömshammars Vägförening. Föreningen skall ha till ändamål att förvalta, ombesörja och bekosta drift och underhåll av vägar, vattenanläggningar och markområden med tillhörande fasta anläggningar, alla belägna inom fastigheten Altnäs 2:23. Därutöver skall föreningen handha de i föreningen ingående fastigheternas gemensamma intresse i övrigt, rörande ovan angivna anläggningar. Föreningen skall ej utöva verksamhet som är främmande dess ovan angivna ändamål.

§ 2. Medlemskap

Medlem av föreningen är ägare till fastigheten eller därmed i fråga om väghållning jämställd egendom., som i sin helhet eller till någon del är belägen inom gränserna för vägföreningens område. Ägare likt enligt 72 § EVL, är dock medlem av föreningen endast om fastigheten prövats skola deltaga i vägföreningens väghållning.

I ägarens ställe svarar den, som innehar fastighet på sådana villkor att han, där fastighetsskatt för fastigheten skall utgå, enligt kommunalskattelagen är skyldig erlägga sådan skatt ( 5 § tredje st EVL).

§ 3. Vägföreningens styrelse

Föreningens styrelse skall bestå av fem (5) ledamöter och två (2) suppleanter. Styrelsens ordförande, som även är föreningens ordförande utses årligen på årsmöte för perioden t.o.m. nästkommande årsmöte. Kassör och sekreterare utses av årsmöte för två på varandra följande årsmötesintervaller och suppleanter för perioden till nästkommande årsmöte. En av de två ledamöter, som föreningen utser vid första årsmötet, skall efter lottning avgå efter ett årsmötesintervall. Avgående ledamot eller suppleant kan återväljas. Till Styrelseledamot eller suppleant får endast väljas den, som är ägare till fastighet eller innehar fastighet enligt sista stycket i § 2. Styrelseledamot skall vara myndig.

§ 4. Styrelsens beslutsförhet.

För att styrelsen skall vara beslutsför erfordras att dess ordinarie ledamöter behörigen kallats till sammanträde samt att minst tre (3) närvarande ledamöter, ordinarie eller suppleanter, är ense om beslutet.

Kallelse till styrelsesammanträde skall utfärdas minst sju (7) dagar före sammanträdet och skall äga rum när helst detta påkallats av ordföranden eller av två andra styrelseledamöter. Ledamot som är förhindrad att närvara har att ofördröjligen vidarebefordra kallelsen till suppleant. Utan hinder av vad så stadgats skall styrelsesammanträdet anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig vid sammanträdet.

Ledamot eller suppleant som närvarit vidhan inte anmält reservation mot beslutet. sammanträdet anses ha deltagit i där fattatbeslut om han inte anmält reservation mot beslutet. Som styrelsens beslut gäller den mening, om vilken vid sammanträdet de flesta röstande är eniga, men vid lika röstetal, den mening som biträdes av ordföranden.

Ledamot av styrelsen äger ej deltaga i behandling av fråga rörande avtal mellan honom och föreningen, ej heller angående avtal mellan föreningen och tredjeman, där han i frågan har ett väsentligt intresse, som kan vara stridande mot föreningen. Vad så stadgats äger motsvarande tillämpning beträffande rättegång eller annan talan mot styrelseledamot eller tredjeman (54§ fjärde st EVL).

Ledamöter av styrelsen för vägförening, vilka genom att överskrida sin befogenhet eller eljest uppsåtligen eller av vårdslöshet förorsaka föreningens skada. Svarar för skadan en för alla och alla för en ( 55 § EVL).

§ 5. Styrelsens åligganden

Styrelsen åligger:

att

inom sig utse två ledamöter, varav en av dessa gemensamt med kassören skall Teckna föreningens firma;

att

två ledamöter gentemot tredje man i alla avseenden företräda föreningen;

att

handha förvaltning av all under föreningen stående egendom;

att

tillse, att under dess förvaltning stående egendom är till betryggande belopp försäkrad;

att

för föreningens kassaförvaltning finns betryggande garantiförsäkring;

att

genom kassören föra förteckning över medlemmar i föreningen, upptagande för varje fastighet eller med fastighet jämställd egendom jämväl dess andelstal i föreningen;

att

genom kassören omedelbart, dock senast två (2) månader efter ordinarie sammanträde, om sammanträdet icke annorlunda bestämt, infordra de avgifter eller andra förbindelser föreningens medlemmar har att fullgöra;

att

om i föregående stycke nämnda avgifter ej föslår till täckande av årets utgifter, tillse att föreningens medlemmar avkrävs nödigt belopp för att täcka bristen;

att

efter ovan sagda tid upprätta restlängd och omedelbart föranstalta om indrivning av resterande avgifter jämte indrivningskostnad;

att

genom kassören svara för föreningens bokföring;

att

ej upptaga lån för föreningen i annan ordning än vad som kan anses förenligt med det som stadgats i 92 § andra stycket st EVL;

att

genom kassören tillse att kontanta tillgångar i den mån de inte omedelbart tas i anspråk för utbetalningar, placeras på så sätt som blivit godkänt vid ordinarie föreningssammanträde;

att

tillse att förteckning finns över vägar, vattenläggningar och andra allmänna platser ägda av föreningen;

att

sammankalla föreningens medlemmar till föreningssammanträden;

att

vid det årligen återkommande ordinarie sammanträdet avgiva styrelseberättelse för det gångna verksamhetsåret;

att

genom kassören omedelbart, dock senast två (2) månader efter ordinarie sammanträde, om sammanträdet icke annorlunda bestämt, infordra de avgifter eller andra förbindelser föreningens medlemmar har att fullgöra;

att

genom kassören upprätta balansräkning jämte vinst- och förlusträkning;

att

upprätta förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd, utvisandebelopp, som skall uttaxeras och vad därav belöper på varje medlem under nästkommande år;

att

förbereda alla ärenden, som på föreningens avgörande bero;

att

bringa alla föreningens beslut till verkställighet, samt att i övrigt förvalta föreningens alla angelägenheter;

§ 6. Kassa och bokföring

Det åligger kassören att föra noggranna räkenskaper samt att hålla dessa och föreningens övriga tillgångar tillgängliga för revision och inventering närhelst ordförande, styrelse eller revisorer så påfordra.

Alla kassatransaktioner skall vara styrkta med vederbörliga verifikationer och räkenskaperna skall avslutas per den 30.6 årligen.

§ 7. Föreningssammanträden

Föreningens rätt att besluta i vägföreningens angelägenheter utövas å sammanträde med föreningen. ORDINARIE SAMMANTRÄDE (årsmöte) skall årligen hållas under augusti eller september månad å tid och plats som styrelsen bestämmer. EXTRA SAMMANTRÄDE skall utlysas, då styrelsen eller revisorerna därtill finner anledning samt även då minst en femtedel (1/5) av föreningens medlemmar i skriftlig framställning till styrelsen för uppgivet ändamål påfordra sådant.

§ 8. Kallelse och andra meddelanden

Kallelse till sammanträde med föreningen även som annat meddelande till föreningens medlemmar skall ske genom brev med allmänna posten till medlemmarnas hos föreningen anmälda bostadsadresser.

Kallelse till ordinarie sammanträde (årsmöte) eller annat föreningssammanträde utfärdas av styrelsen och skall innehålla uppgift om förekommande ärenden samt vara medlem tillhanda senast 14 dagar före sammanträdet.

Underlåter styrelsen att föreskriven ordning kalla medlemmar till ordinarie sammanträde, eller har styrelsen ej senast två (2) veckor efter påfordran, utlyst extra sammanträde att hållas så snart det med iakttagande av föreskriven kallelsetid kan ske, så skall kallelse, som utfärdas av minst en femtedel (1/5) av medlemmarna, äga samma giltighet som kallelse av styrelsen.

§ 9. Rösträtt

Å föreningssammanträdet må rösträtt för fastighet, som ingår i föreningen utövas av den, som har att svara för fullgörandet av fastighetens bidragsskyldighet, efter det andelstal som sägs vara bestämmande för fastighetens delaktighet i underhållningsskyldighet för vägar och vattenanläggningar, dvs en (1) andel per tomt.

Detta innebär:

att

medlem som äger flera tomter har att fullgöra alla skyldigheter för var och en av dessa tomter;

att

medlem äger en röst per ägd tomt;

Medlem, som inte fullgjort alla sina ekonomiska förpliktelser gentemot föreningen, är förlustig sin rösträtt intill dess betalning fullgjorts.

Frånvarande medlems rösträtt får utövas genom befullmäktigat ombud, som skall vara medlem i föreningen, familjemedlem, såsom äkta maka/make, eller samägare till den frånvarande medlemmen, ombudet skall före sammanträdets början anmäla sitt röstinnehav och förete vederbörlig, bevittnad fullmakt för ordföranden. Ej må någon rösta, på grund av fullmakt, för mer än en frånvarande medlem.

Ej heller må någon själv, genom ombud eller såsom ombud för annan, deltaga i behandling av fråga rörande avtal mellan honom och föreningen eller angående avtal mellan denna och tredje man, där han i frågan äger ett väsentligt intresse, som kan vara stridande mot föreningens. Vad så stadgats äger motsvarande tillämpning beträffande rättegång eller annan talan mot honom eller tredje man.

För beslut vid sammanträde erfordras allenast enkel majoritet i röstetal. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning eller av den mening, som biträdes av ordföranden.

§ 10 Årsmöte

Vid ordinarie föreningssammanträde(årsmöte) skall följande ärenden förekomma:

1

Val av ordförande vid sammanträdet

2

Val av två (2) justeringsmän, vilka även skall fungera som rösträknare vid sammanträdet.

3

Styrelseberättelsen för det gångna året.

4

Revisionsberättelsen jämte frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

5

Inkomna ärenden och motioner

6

Granskning av styrelsens förslag till åtgärder att utföras eller påbörjas under kommande arbetsår.

7

Beslut om arvode till nästkommande års styrelse och revisorer

8

Granskning av styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd för det kommande året.

9

Val av ordförande

10

Val av kassör

11

Val av sekreterare

12

Val av en styrelseledamot och två (2) suppleanter

13

Val av två (2) revisorer och två (2) suppleanter.

14

Val av tre (3) valberedningsmän

15

Kommittéval

15

Övriga ärenden

§ 11. Motioner

Motioner skall, för att kunna upptagas till behandling vid ordinarie sammanträde (årsmöte), vara styrelsen tillhanda senast 1 augusti. På yrkande av medlemmar med ett sammanlagt röstetal, som överskrider hälften av föreningens hela röstetal, kan dock senare väckt fråga upptagas till behandling vid sammanträdet (årsmötet).

§ 12. Protokoll

Genom sekreterarens försorg skall protokoll föras över de beslut som fattas vid sammanträdena. Justering av protokoll skall göras senast en månad efter sammanträdet. Därvid underskrives protokollet, med anteckning om justering av ordförande, sekreterare och justeringsmännen.

§ 13. Revision

För granskning av styrelsens åtgärder och räkenskaper skall å ordinarie sammanträde (årsmöte) utses revisorer och suppleanter för dessa för ett år. Avgående revisor och suppleant kan återväljas.

Bokslutet skall vara verkställt senast den 15:e augusti, då räkenskaperna med tillhörande handlingar, ävensom av styrelsen avgiven styrelseberättelse jämte vinst- och förlusträkning och balansräkning för det senaste räkenskapsåret, skall överlämnas till de utsedda revisorerna för granskning.

Revisionen skall vara verkställd senast tre (3) veckorföre ordinarie sammanträdet (årsmötet).

Revisionsberättelsen skall, hos kassören, hållas tillgänglig för medlemmar under minst en vecka före det ordinarie sammanträdet (årsmötet).

§ 14. Ändring av stadgar

Ändring av dessa stadgar skall, för att bliva gällande, antagas vid två på varandra följande sammanträden, varav minst ett ordinarie och därvid å båda sammanträde biträtts av minst två tredjedelar (2/3) av de röstande.

Ändringar kan ej genomföras med mindre ändringsförslaget utförligt omnämnts i kallelsen till årsmötet.

Innan stadgarna första gången fastställts blir stadgeförslag med eventuella ändringar gällande, sedan det antagits vid ett sammanträde.

§ 15. Upplösning av föreningen

Beslut om upplösning av föreningen vare ej giltig, med mindre det fattas vid två på varandra följande sammanträden, varav åtminstone ett skall vara ordinarie och därvid å båda sammanträdena biträtts av minst fyra femtedelar (4/5) av de röstande. Upplösning kan ej genomföras därest förslaget om upplösning ej utförligt omnämnts i kallelsen till sammanträdet.

Vad som efter gäldande av föreningens skulder återstår av föreningens tillgångar skall utdelas enligt beslut på det sista sammanträdet.

§ 16. Skiljedomsklausul

Tvister om tolkning eller tillämpning av dessa stadgar eller andra tvistefrågor vilka kunna uppstå mellan föreningen och enskild medlem, skall hänskjutas till avgörande skiljemän enligt gällande lag.

 

Utöver stadgar har det i bilaga intagits vissa upplysningar om innehållet i de paragrafer i lagen om enskilda vägar vartill hänvisats i dessa stadgar.

Bilaga 1.

Utdrag ur lagenom enskilda vägar:

” 72 § 1:a st. I vägföreningen skall icke ingå fastighet, vars inom föreningens område belägna del utgöres av allenast väg, gata, järnväg, spårväg eller kanal, så framt ej till sådan anläggning hörer inom området belägen byggnads., lastage- eller upplagsplats eller dylikt samt fastigheten förden skull prövas skola deltaga i föreningens väghållning. Lag den 30 april 1954 (nr 197).”

” 5 § 3:dje st. I ägares ställe svare den, som innehar fastighet på sådana villkor att han, där fastighetsskatt för fastigheten skall utgå, jämlikt kommunalskattelagen är skyldig erlägga dylik skatt”

” 54 § 4:de st. Ledamot äge ej deltaga i behandling av fråga rörande avtal mellan honom och samfälligheten, ej heller angående avtal mellan samfälligheten och tredje man, där han i frågan äger ett väsentligt intresse, som kan vara stridande mot samfälligheten. Vad sålunda stadgats äge motsvarande tillämpning beträffande rättegång eller annan talan mot styrelseledamoten eller tredje man.”

” 55 §. Ledamöter av styrelse för samfällighet, vilka genom att överskrida sin befogenhet eller eljest uppsåtligen eller av vårdslöshet tillskynda de väghållningskyldiga skada, svare för skadan en för alla, alla för en; svare ock på sätt nu nämnts för skada, som de genom överträdelse av bestämmelse i denna lag eller i gällande stadgar tillskynda tredje man. Fråga om ansvarighet enligt detta lagrum prövas av allmän domstol.”