Hej alla! Nu har turen kommit till Vägar och Grönt att berätta om vad de har för åtaganden i vårt fina område. Och när jag säger ”de” vet vi alla att det handlar om Ingvar. Om ni visste hur många timmar han lägger på att hålla Strömshammar i gott skick skulle ni bli imponerade. Precis som medlemmarna i Vattengruppen (se tidigare inlägg) känns det ofta som att han ägnar det mesta av sin fritid åt att underlätta för oss andra. Tack till dig, Ingvar – du är en klippa.

Här kommer Ingvars egna ord.

Ansvar och Uppdrag – Vägar och Grönt

Alla som åker på våra vägar, vinter som sommar, går på våra stigar och använder våra bryggor och badplatser m.m. kanske undrar hur det fungerar?

Vilket ansvar och uppdrag har Strömshammar Vägar och Grönt

Först lite fakta vad som ingår i åtagandet rent infrastrukturmässigt.

Vi har ca 5 kilometer vägar i området. Två badplatser med tillhörande sandstrand och omklädningsrum vid Kvarnsjöbadet och där det även ges möjlighet att gå på toaletten om så behövs. Därtill kommer stigar, t.ex. runt Kvarnsjön och utmed Henaren.

Festplats, fotbollsplan, boulebana och numera lekplats är en del av vår infrastruktur som ska förvaltas.

Uppdraget Vägar och Grönt kan delas upp i 5 delar

 • Sommarunderhåll av vägar
 • Vinterunderhåll av vägar
 • Allmän förvaltning, d.v.s. drift och underhåll av våra tillgångar
 • Planering och genomförande av arbetsdagar
 • Konsultation – vid t.ex. trädfällning

Sommarunderhåll av vägar

I början av sommarsäsongen är uppdraget för vår entreprenör att ordna vägarna efter vintern vilket i det korta innebär att jämna till (sladda) och se till att få bort pot-hål och dra in grus som hamnat i kanten av vägkroppen. I överenskommelse görs det även en bedömning om vägarna behöver kompletteras med grus och i så fall om det gäller hela vägnätet eller om det räcker med huvudvägarna (Kvarnsjöbacken och Mannerheims väg).

In på säsongen när vägarna börjar torka upp ser vi till att salta vägarna för att minska mängden damm som dras upp av trafiken.

Under augusti/september och beroende på hur torrt det är i marken så ser vi till att till att klippa dikeskanten. Arbetet är beroende av hur torrt eller fuktigt det är i marken då det finns risk för gnistbildning och därmed brand.

Vid behov under hela sommarsäsongen utförs det även sladdning av framför allt backarna i området för att få bort ”skurbrädor” och pot-hål. Tyvärr så är vi även här väderberoende. Är det alltför torrt i vägkroppen så hjälper inte sladdningen nämnvärt för att få bort pot-hålen.

Höstens åtgärder är rätt lika vårens förutom att kompletterande grusning inte utförs.

Vinterunderhåll av vägar

Vår entreprenör för vinterunderhållet har på sig att sanda och ploga vårt vägnät. Entreprenören som finns i Dunker har för vana att komma ut med sin plog och sandar väldigt snabbt efter nederbörd så vårt vägnät är ofta i bättre skick än ute på ”asfalten”. I veckorna fokuseras det på att hålla huvudvägarna i ordning samt där vi har fastboende. Till helgen plogas och sandas hela vägnätet så att samtliga tomtägare ska kunna komma till sin fastighet. Vid behov ordnar vi så att plogning och sandning ordnas även för stickvägar även om det inte är under helgen.

I stort sett ansvar entreprenören när det är aktuellt med plogning/sandning som naturligtvis styrs av väderläget. I vissa unika fall då vi har lokal halka i våra backar eller om vi får in ett rejält oväder med kort varsel har vi i uppgörelse att Ledamot Vägar och Grönt och Ledamot Vatten är de som har rätten att ringa ut entreprenören.

Allmän förvaltning – drift och underhåll

Under året inträffar antingen incidenter eller annat som behöver åtgärdas, som t.ex.:

 • nedfallna träd eller hänger över el-/teleledning
 • bryggor som sliter sig eller går sönder
 • elproblem i någon av våra anläggningar
 • sand till våra badplatser
 • stopp i vägtrummor
 • utsättning kablar/fiber inför schaktarbeten

Listan kan göras lång vad som kan inträffa och hanteras och det här ska ge ett axplock av vad som ingår i uppdraget.

Planering och genomförande av arbetsdagar

Under året i samband med kommunens eldningsvecka (vecka 17 och 40) genomför vi en arbetsdag som syftar till att ordna, städa och reparera inför kommande säsong.

Strömshammar har 5 arbetslag och där respektive arbetslag har sitt område och uppdrag i samband med arbetsdagen.

Det hela inleds med en planering och inventering av vad som behöver åtgärdas och där uppdragen diskuteras och överenskommes med arbetsledarna för respektive arbetslag för åtgärd på arbetsdagen. Listan av punkter för åtgärd är något av en bruttolista som prioriteras och anpassas beroende på antalet personer som kommer till arbetsdagen. Vi passar även på att pricka av hur många som medverkar på arbetsdagen, dels för att få lite statistik men mest för att det ska finnas tillräckligt med korv och hamburgare till eftermiddagen.

Återkommande arbetsuppgifter på arbetsdagen är slyrensning och allmän ”städning” av området men även reparationer och byggnation står på agendan.

Till hjälp för att genomföra allt detta har vi hjälp av föreningens verktyg i form av röjsågar m.m. och där vår ”materialare” ser till att allt materiel är redo för att användas. Naturligtvis kommer inte föreningen kunna ha en fullständig verkstad av verktyg utan lutar sig mot att medlemmarna har verktyg så som häcksax, spade och hammare m.m. om så behövs under arbetsdagen.

Arbetslag och kontakt till arbetsledare finns beskrivna på hemsidan.

Konsultation – t.ex. trädfällning m.m.

Vid behov och i enlighet med föreningens stadgar ska tomtägare ta kontakt med ansvarig för Vägar och Grönt om och när det behövs tas ned träd och sly på föreningens mark. Oftast handlar det om träd som bedöms som ”risk”-träd ex. då de lutar sig över Vattenfalls ledningar eller av andra skäl äventyrar säkerheten i området.

Som antyds av punkten kan det mesta tas upp till diskussion som berör områdets vägar och grönområden för att underlätta för dig som tomtägare i Strömshammar.

Med Vänliga Hälsningar

Vägar & Grönt