Kallelse till årsmöte i Strömshammars vägförening enligt föreningens stadgar. Eventuella motioner måste vara styrelsen tillhanda senast den 1 augusti.

Förslag till dagordning vid årsmöte för Strömshammar vägförening, lördag den 13 augusti 2022 kl.11.00 i Dunkers församlingshem:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande och sekreterare till årsmötet
 3. Mötets behöriga utlysning
 4. Fastställande av dagordning och röstlängd
 5. Val av två (2) justeringsmän, fungerar även som rösträknare vid mötet
 6. Styrelse och förvaltningsberättelse 2021/2022
 7. Revisionsberättelsen jämte frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Inkomna ärenden och motioner
 9. Beslut om arvode till nästkommande års styrelse
 10. Godkännande av styrelsens förslag till Verksamhetsplan och Budget för 2022/2022
 11. Val av ordförande (1 år)
 12. Val av sekreterare (1 eller 2 år)
 13. Val av ledamot vatten (1 eller 2 år)
 14. Val av två suppleanter (1 eller 2 år)
 15. Val av fem arbetsledare (1 eller 2 år)
 16. Val av två personer till vattengruppen (1 eller 2 år)
 17. Val av två revisorer och två suppleanter (1 år)
 18. Val av två ledamöter till valberedningen (1 år)
 19. Val av ledamöter Fiskekommitté (1 år)
 20. Val av festkommitté (1 år)
 21. Övriga ärenden
 22. Mötets avslutande

  Mvh
  Styrelsen